کوماتسو ۱۶ تن

کوماتسو ۱۶ تن

کوماتسو ۱۶ تن خط ۷

مدل ۲۰۰۶

دکل ۳ متر، طول ناخن ۲/۲۰ دارای جیفتینگ

سوخت: دیزل

قیمت:۰۹۱۲۵۳۰۹۴۸۱ تماس بگیرید