کوماتسو ۱۰ تن

کوماتسو ۱۰ تن

کوماتسو ۱۰ تن خط ۵ 

مدل ۱۹۹۵ 

دکل ۳ متر

قیمت :۰۹۱۲۵۳۰۹۴۸۱ تماس بگیرید